Souhlasem uděluji společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. se sídlem Jeseník, B. Němcové 787, PSČ 790 01, IČ: 64619338, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14358, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost SEMACO tools and software, s.r.o. IČO: 64619338, se sídlem Jeseník, B. Němcové 787 PSČ: 790 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14358 (dále jen „SEMACO“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností SEMACO chráněny a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost SEMACO je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a od účinnosti čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodu 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností SEMACO na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti SEMACO. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 584 458 520 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

1. Zpracovávané osobní údaje

Společnost SEMACO zpracovává následující základní osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • údaje o bydlišti, sídla firmy nebo doručovací adrese,
 • emailová adresa, telefonní a faxový kontakt,
 • pracovní pozici, či jinou formu zařazení u zaměstnavatele
 • číslo bankovního účtu,
 • cookies (používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby, naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies můžete na svém počítači zakázat)
 • dále všechny údaje, které zákon označuje za osobní údaje (např. datum narození a rodné číslo zaměstnance)

Osobní údaje jsou společností SEMACO zpracovávány jak manuálně, tak i automatizovaně.

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností SEMACO zpracovávány pro tyto účely

 • plnění smluvního vztahu, poskytování služeb
 • zasílání obchodních sdělení a informací o firemních akcích a školení společnosti SEMACO
 • účetní a daňové účely
 • pracovně-právní účely
 • plnění ostatních zákonných povinností
 • správa uživatelských účtů ke službám

3. Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Společnost SEMACO Vaše osobní údaje získává a dále s nimi nakládá vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu.

Právní tituly, na základě, kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat jsou následující:

Plnění smluvního vztahu – Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj (např. koupě zboží, software a služeb od společnosti SEMACO), případně též před uzavřením smluvního vztahu (např. objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy), dále pro plnění záruk a reklamací

Souhlas – souhlas společnosti SEMACO udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (např. souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací o firemních akcích a školení společnosti SEMACO)

Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro splnění legislativní povinnosti společnosti SEMACO jako správce (např. pracovně – právní, účetní a daňové povinnosti a účely)

Oprávněný zájem – Vaše osobní údaje jsme též oprávnění zpracovávat pro účely našich oprávněných zájmů, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody (např. zajištění ochrany zdraví a majetku)

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace obchodního případu, a dále po dobu, po kterou je společnost SEMACO povinna, jakožto správce, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:

 • plnění smluvního vztahu – do ukončení
 • správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu
 • zasílání obchodních sdělení a informací o firemních akcích a školení společnosti SEMACO – do odvolání souhlasu
 • účetní a daňové účely – 10 let, pokud účetní a daňové předpisy nestanoví lhůtu delší
 • pracovně-právní účely – dle stanovení právních předpisů
 • plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let, pokud právní předpisy nestanoví lhůtu delší

 5. Zpracovatelé a příjemci

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Osobní údaje subjektů jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti SEMACO, či obchodním partnerům společnosti SEMACO, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Ochrana osobních údajů je společností SEMACO technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem. Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí. Stejné zabezpečení vyžaduje SEMACO i od Zpracovatelů osobních údajů. SEMACO informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

6. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má níže uvedená práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může subjekt kdykoliv uplatnit.

 • zrušit udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • požádat o informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení účelu zpracování nebo výmaz osobních údajů v určitých případech,
 • požadovat po Správci přenesení těchto údajů
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla SEMACO. Společnost SEMACO si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů vč. jejich změn jsou platné od zveřejnění na webových stránkách společnosti SEMACO.